Pondělí - Pátek8:00 - 18:00
AdresaJeřábková 1848/5 602 00 Brno

Obchodní podmínky

společnosti mujzubnilekar s.r.o.,

se sídlem Brno, Blatnická 4219/4, PSČ 628 00,
IČ: 084 11 751
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 125232

adresa pro doručování: Jeřábková 1848/5, Brno, 628 00
email: voucher@mujzubnilekar.cz
tel. číslo: +420 70 435 7070

1. Obecná ustanovení

1.1.  Tyto Obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti mujzubnilekar s.r.o., se sídlem Brno, Blatnická 4219/4, PSČ 602 00, IČ: 084 11 751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 125232 (dále jen „Poskytovatel služeb“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem služeb a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb na internetové adrese: www.mujzubnilekar.cz (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a v případě prodeje zboží „smlouva kupní“) a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace služeb Poskytovatele služeb zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb. Smlouva o poskytování služeb a smlouva kupní dále společně také jen „smlouva“.

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti osob při využívání webové stránky (dále jen „uživatel“) Poskytovatele služeb umístěné na adrese: www.mujzubnilekar.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.5.  Znění obchodních podmínek může Poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Poskytovatel služeb informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (i uživatele) na webové stránce s tím, že jejich upravené znění nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Vymezení pojmů

2.1.  Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb anebo smlouva kupní, kterou se zákazníkem/spotřebitelem uzavírá Poskytovatel služeb.

2.2.  Poskytovatelem služeb je pro účely těchto obchodních podmínek společnost mujzubnilekar s.r.o.

2.3.  Příjemce spotřebitel se rozumí příjemce, který je fyzickou osobou, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání.

2.4.  Příjemce podnikatel je osoba,která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své. podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání.

2.5.  Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena akceptací (závazným potvrzením) objednávky. Od tohoto momentu mezi Poskytovatelem služeb a příjemcem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.6.  Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako příjemce.

3. Smlouva

3.1. Předmětem smlouvy o poskytování služeb je prodej služeb nabízených Poskytovatelem služeb na webové stránce na adrese www.mujzubnilekar.cz. Službami se rozumí veškeré služby, které jsou nabízeny na webové stránce. Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených Poskytovatelem služeb k zakoupení, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka poskytovaných služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele služeb uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytovaných služeb umístěné na webové stránce jsou nezávazné a Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně těchto služeb.

3.2.  Předmětem smlouvy kupní je prodej zboží nabízeného Poskytovatelem služeb na webové stránce na adrese www.mujzubnilekar.cz. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu kupní ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3.  Webová stránka obsahuje také informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně všech souvisejících poplatků.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele služeb uzavřít smlouvu kupní za individuálně sjednaných podmínek.

3.4.  Pro objednání zboží nebo služeb vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

–  Seznam objednávaných služeb/seznam objednávaného zboží (objednávané služby/zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku na webové stránce)

–  Volbu mezi možnými způsoby úhrady ceny služeb/zboží

–  Identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, atd.)

(dále společně jen jako „objednávka“)

3.5.  Před odesláním objednávky Poskytovateli služeb je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Poskytovateli služeb „kliknutím“ na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem služeb považovány za správné. Poskytovatel služeb neprodleně po obdržení objednávky její obdržení příjemci potvrdí, a to na adresu elektronické pošty příjemce uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa příjemce“).

3.6.  Před zasláním objednávky zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.7.  Poskytovatel služeb je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství poskytovaných služeb/zboží, výše ceny,) požádat příjemce o dodatečné potvrzení objednávky (např. elektronicky na adresu elektronické adresy příjemce či telefonicky).

3.8.  Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí (akceptací) objednávky Poskytovatelem služeb, které Poskytovatel služeb zasílá elektronicky na emailové pošty na elektronickou adresu příjemce.

3.9. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu nebo Obchodní podmínky.

3.10. Příjemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé příjemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na připojení k síti internet) se neliší od základní sazby a nese je příjemce.

3.11. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Poskytovatelem služeb archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím stranám.

4. Cena služeb/zboží a platební podmínky

4.1. Cenu služeb dle smlouvy o poskytování služeb, může příjemce uhradit Poskytovateli služeb následujícími způsoby:

a)  bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím ověřeného systému 3D- Secure. Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty VISA, VISA Electron a MasterCard,

b) bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele služeb, číslo účtu je příjemci sděleno emailovou zprávou odeslanou na elektronickou adresu příjemce po odeslání objednávky.

4.2.  V případě platby uvedené v ustanovení odst. 4.1. písm. d) je cena služeb/zboží splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy. V případě způsobu platby uvedené v odst. 4.1. písm. a) je cena služeb/zboží splatná v okamžiku potvrzení objednávky na elektronickou adresu příjemce Poskytovatelem služeb.

4.3.  V případě platby prováděné způsobem upraveným v odst. 5.2. písm. d) je příjemce povinen uhradit cenu služeb/zboží dle pokynů zaslaných na elektronickou adresu příjemce.

4.4.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb anebo smlouvy kupní příjemci daňový doklad – fakturu. Poskytovatel služeb není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel služeb příjemci po uhrazení ceny služeb/zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu příjemce.

5. Místo a čas dodání

5.1.  Dárkový poukaz/zboží je obvykle odesláno hned po přijetí platby od příjemce na elektronickou adresu příjemce Poskytovatelem služeb.

5.2.  Způsob doručení dárkového poukazu/zboží je : elektronicky ve formě E-poukazu.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1.  Příjemce spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, vpřípadě, že byly s výslovným souhlasem příjemce spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání příjemce nebo pro jeho osobu, od smlouvy kupní o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Příjemce spotřebitel dále bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy kupní o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a dále od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu. Od smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb v konkrétním termínu, proto příjemce spotřebitel oprávněn odstoupit není.

6.2.  Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 7.1. těchto Obchodních podmínek má příjemce spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle prvé věty běží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb a jde-li o smlouvu kupní, ode dne převzetí zboží příjemcem spotřebitelem (je-li předmětem smlouvy kupní několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli služeb ve lhůtě uvedené v prvé větě odesláno, a to na adresu sídla Poskytovatele služeb nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele služeb voucher@mujzubnilekar.cz. Pro odstoupení od Smlouvy může příjemce využít vzorový formulář poskytovaný Poskytovatel služeb, který je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek.

6.3.  Odstoupením od smlouvy dle odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší.

6.4.  V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek bude příjemci již uhrazená cena služeb/zboží vrácena ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým byla Poskytovateli služeb uhrazena. Se souhlasem příjemce mohou být přijaté peněžní prostředky vráceny Poskytovatelem služeb příjemci i jiným způsobem, zejména převodem na bankovní účet příjemce, za předpokladu, že tak příjemci nevzniknou další náklady.

6.5.  Bylo-li započato s poskytováním služeb dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení, a to na základě výslovné žádosti příjemce a příjemce od smlouvy o poskytování služeb odstoupí, je povinen uhradit Poskytovateli služeb poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení do smlouvy o poskytování služeb.

6.6.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel služeb oprávněn jednostranně započíst proti nároku příjemce na vrácení kupní ceny.

6.7.  V případech, kdy má příjemce právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy kupní, je Poskytovatel služeb taktéž oprávněn od smlouvy kupní odstoupit, a to až do doby převzetí zboží příjemcem. V takovém případě vrátí Poskytovatel služeb příjemci kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený příjemcem.

7. Reklamační řád

7.1.  Reklamační řád, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, se řídí právními předpisy České republiky, a to zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2.  Byla-li služba poskytnuta v rozporu se smlouvou o poskytování služeb, popřípadě nebyla poskytnuta vůbec, jedná se o vadné plnění a příjemci vznikají práva z vadného plnění, která je příjemce oprávněn uplatnit u Poskytovatele služeb (dále jen „reklamace“) níže uvedenými způsoby.

7.3.  Poskytovatel služeb odpovídá příjemci, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel služeb odpovídá příjemci, že v době, kdy příjemce věc převzal:

a)  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel služeb nebo výrobce popsal nebo které příjemce očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel služeb uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4.  Příjemce je oprávněn v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Ustanovení § 2165 se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cenu ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí příjemcem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb (dále taktéž jen „reklamace“).

7.6.  Reklamace poskytnutých služeb/zboží:

7.6.1.Reklamaci služeb je nutné uplatnit u Poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu, kdy byla služba poskytnuta, popřípadě měla být poskytnuta, a to písemně na adrese sídla Poskytovatele služeb nebo elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele služeb voucher@mujzubnilekar.cz, nebo ústně přímo vprovozovně Poskytovatele služeb, kde byla reklamovaná služba poskytnuta popřípadě na jiné provozovně Poskytovatele služeb, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb. Reklamaci zboží uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb písemně na adrese sídla Poskytovatele služeb, nebo elektronicky na emailovou adresu voucher@mujzubnilekar.cz, ústně v provozovně Poskytovatele služeb, kde bylo zboží vyzvednuto, popřípadě na jiné provozovně Poskytovatele služeb, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Neuplatní-li příjemce reklamaci písemně, učiní Poskytovatel služeb o reklamaci písemný záznam. Kreklamaci je vhodné přiložit objednávku poskytnuté služby/zboží nebo čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, popřípadě přiložit jiný doklad, který prokazuje koupi jiným způsobem, a dále popsat vadu služby/zboží.

7.6.2.Poskytovatel vydá příjemci při ústním uplatnění reklamace písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a v jaké lhůtě bude reklamace vyřízena. Je-li uplatněna reklamace na elektronické adrese Poskytovatele služeb voucher@mujzubnilekar.cz nebo na adrese sídla Poskytovatele služeb, je Poskytovatel služeb povinen zaslat písemné potvrzení o uplatnění reklamace na adresu sdělenou příjemcem nebo na elektronickou adresu příjemce, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení reklamace příjemce.

7.6.3.Poskytovatel služeb rozhodne o reklamaci příjemce spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby/zboží potřebná kodbornému posouzení vady. Reklamace příjemce spotřebitele jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Poskytovatel služeb s příjemcem spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. V případě reklamace příjemce podnikatele, rozhodne Poskytovatel služeb o reklamaci nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.6.4.Je-li reklamace uznána za oprávněnou má příjemce nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutých služeb/zboží. Jde-li o takovou vadu služby/zboží, která má za následek podstatné porušení Smlouvy, má příjemce vyjma přiměřené slevy právo taktéž požadovat odstranění vady služby/zboží poskytnutím nové služby bez vady, resp. dodáním nového zboží bez vady, popřípadě dodáním chybějícího zboží, popřípadě od Smlouvy odstoupit.

7.6.5. Elektronická adresa pro uplatnění reklamace je: voucher@mujzubnilekar.cz

7.7. Reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) obchodních podmínek:

7.7.1.Reklamaci platby provedené bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím ověřeného systému 3D-Secure (dále jen „systém bezhotovostních plateb“) je nezbytné uplatnit u Poskytovatele služeb nejdéle do 20 dnů ode dne jejího provedení.

7.7.2.Reklamaci uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb elektronicky, a to na elektronickou adresu Poskytovatele služeb: voucher@mujzubnilekar.cz.

7.7.3.Poskytovatel služeb sdělí stanovisko provozovatele platebního systému k reklamaci příjemci do 30 dnů od obdržení reklamace.

7.7.4.V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel služeb povinen zajistit, aby provozovatel platebního systému přijal a provedl nápravná opatření.

7.7.5.Postup pro reklamaci uvedený v odst. 8.4. Obchodních podmínek se uplatní i v případě (i) neprovedení platební transakce, (ii) uskutečnění platební transakce, ke které nedal příjemce příkaz, nebo (iii) kdy částka hrazená příjemcem prostřednictvím platebního systému uvedeného v odst. 5.1. písm. a) není připsána na účet Poskytovatele služeb. Příjemce je v případě reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) Obchodních podmínek povinen Poskytovateli služeb poskytnout nezbytnou součinnost při vyřizování reklamace a doložit zejména potvrzení o provedené platební transakci, popř. jiné doklady nezbytné pro vyřízení reklamace.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.Příjemce nabývá právo uplatnit dárkový poukaz zaplacením celé ceny služeb. Ke zboží nabývá příjemce vlastnické právo zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.  Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

8.3.  Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele služeb a který je v souladu s jejím určením.

8.4.  Poskytovatel služeb není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.5.  Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Zákazník – fyzická osoba, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (adresní údaje), adresa elektronické pošty, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem služeb, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní nebo rezervace služeb. Poskytovatel služeb je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka.

9.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce nebo rezervaci provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele služeb o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může Poskytovatel služeb pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě společností ze skupiny Mujzubnilekar a dále osob dopravujících zboží, osob, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu Poskytovatele služeb; osob, které pro Poskytovatele služeb připravují tiskoviny a jiné materiály (například v souvislosti se zajištěním marketingových akcí); osob ověřujících důvěryhodnost a platební morálku zákazníka a osob vymáhajících pro Poskytovatele pohledávky nebudou osobní údaje Poskytovatelem služeb bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.  Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli služeb odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Poskytovatele služeb, doručovací adresu Poskytovatele služeb uvedenou výše nebo na elektronickou adresu voucher@mujzubnilekar.cz.

9.8.  V případě, že by se zákazník domníval, že Poskytovatel služeb nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Poskytovatele služeb nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby Poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel služeb nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.  Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel služeb povinen tuto informaci předat. Poskytovatel služeb má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Dárkové poukazy

10.1. Dárkový poukaz je označen kódem, dále je na něm vyznačena doba jeho platnosti a v případě listinného dárkového poukazu razítkem Poskytovatele služeb a podpisem osoby oprávněné zastupovat Poskytovatele služeb.

10.2. Dárkový poukaz je zpravidla vydáván s dobou platnosti 6 měsíců, v období vánočních svátků jsou zpravidla vydávány dárkové poukazy s dobou platnosti až na 9 měsíců od data jejich vystavení. Na žádost příjemce Poskytovatel služeb prodlouží platnost dárkového poukazu nejvýše o 90 dní.

10.3.  Poskytovatel umožňuje příjemci změnu služeb poskytovaných na základě dárkového poukazu vystaveného pro konkrétní služby tak, že dárkový poukaz příjemce zruší a částku odpovídající ceně uhrazené příjemce za služby dle zrušeného dárkového poukazu promění příjemci na kredit ve výši uhrazené ceny služeb, který může příjemce vyčerpat u Poskytovatele služeb poskytnutím služeb dle jeho volby do výše kreditu.

10.4.  Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, resp. proplatit v penězích s výjimkou dle následující věty. V případě zrušení provozovny, na kterou byl platný dárkový poukaz Poskytovatelem služeb vystaven, popřípadě zrušení služby, která má být v souladu se smlouvou poskytnuta (dle dárkového poukazu) Poskytovatel služeb částku uhrazenou za služby dle dárkového poukazu vrátí zpět příjemci nebo vystaví dárkový poukaz na jiné služby v totožné hodnotě dle volby příjemce.

11. Řešení sporů

11.1. Případné spory vzniklé ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

11.2. Kmimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

11.3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi příjemcem/zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a Poskytovatelem služeb ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb/smlouvou kupní anebo rezervací služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Poskytovatel služeb je oprávněn k poskytování služeb a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele služeb nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Smlouva o poskytování služeb/smlouvy kupní včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje Poskytovatele služeb:

mujzubnilekar s.r.o.

Jeřábková 1848/5
Brno, PSČ 602 00
telefon: + (420) 70 435 7070 email: voucher@mujzubnilekar.cz

12.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 01.01.2022.

https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2021/12/Kreslici-platno-3.png
Ordinační hodiny
https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2022/01/Maestro_vertical.png
https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2022/01/Visa_Brandmark_Blue_RGB_2021.png
https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2022/01/logoapplepay1.png
Platební brána ComGate
https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2022/01/Logo_Benefit_Plus_barevne.png
https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2022/01/Sodexo-logo-F28C55D06E-seeklogo.com_.png
https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2022/01/benefity_logo.jpeg
https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2022/01/1024px-Edenred_Logo.svg_.png
https://mujzubnilekar.cz/wp-content/uploads/2022/01/UP-logo-RGB-¨R.png

Copyright © 2020 můjzubnílékař.cz